Konkurs - LaVie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Mr. Gaga”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej o nazwie „Mr. Gaga”, zwanej dalej „Konkursem”, jest Spółka prowadzona pod firmą LA VIE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 39 lok. 3, kod pocztowy: 01-784, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000628176, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252669515 (dalej „Organizator”, a także „LA VIE”).

 2. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie (przyrzekającym nagrody) jest Organizator.

 3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez platformę społecznościową Facebook.com, zwaną dalej „Facebook”, a także „Serwisem”. Dane osobowe podane dobrowolnie przez uczestników Konkursu nie zostaną przekazane w jakiejkolwiek formie platformie społecznościowej Facebook.

 6. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia praw uczestników ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Akcji Promocyjnej (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 385(3) pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Czas trwania Konkursu: 15.03.2017 r. – 19.03.2017 r.

 2. Organizator nie uwzględni Zgłoszeń zarejestrowanych po upływie terminu trwania Konkursu.

§3

ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagród wybranym uczestnikom akcji, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 2. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 5 (słownie: pięć) Nagród (dalej: „Pula Nagród”).

 3. Wartość jednorazowa jednej Nagrody nie przekracza kwoty w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).

 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

 5. Uczestnik Konkursu nie może przenosić prawa odbioru Nagród na inne osoby.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniem przez Uczestnika.

 3. W Konkursu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez LA VIE oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 4. Udział w Konkursu i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 5. Uczestnik może wykorzystać do udziału w Konkursu tylko jeden Profil w Serwisie, niezależnie od tego, ile Profili w Serwisie posiada.

 6. W przypadku osób nieposiadających Profilu w Serwisie, w celu udziału w Konkursu konieczne jest dokonanie przez takie osoby rejestracji w Serwisie, zgodnie z zasadami wskazanymi w Serwisie.

§ 5

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie oraz w celu uzyskania Nagrody, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu:
  a) wykonać zadanie konkursowe na Facebooku oraz dodać w komentarzu pod postem promocyjnym odpowiedź o treści zgodnej z pytaniem promocyjnym

  Zadanie konkursowe polega na:

 1. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

 2. Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania uczestników Konkursu lub ten sam numer rachunku bankowego) może w ramach I etapu Konkursu otrzymać tylko jedną Nagrodę/Prezent. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia od jednej osoby lub jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do Organizatora zgłoszenie (liczy się data wpływu zgłoszenia). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden Uczestnik, będzie zgłaszać się, podając różne dane, i zakwalifikuje się do więcej niż jednego odbioru Nagrody/Nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany uczestnik otrzyma tylko jedną Nagrodę/Prezent.

 3. Wydawanie Nagród w Konkursie przez Organizatora odbywa się drogą pocztową. Aby Nagroda/Prezent zostały wydane, Uczestnik po uzyskaniu informacji o przyznaniu Nagrody, zobowiązany jest poda

 4. swoje dane osobowe i wydać zgodę na wysyłkę Nagrody/Nagrody, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o przydzieleniu Nagrody przez Organizatora.

 5. Po pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, Organizator w terminie maksymalnie 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, wyśle Uczestnikowi Nagrodę/Prezent drogą pocztową na adres wskazany przez Uczestnika.

 6. Uczestnik może również odebrać Nagrodę w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 7. Uczestnik może zgłosić się do udziału w Konkursie tylko w czasie trwania Konkursu.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnych danych podanych przez Uczestnika.

 9. Nagrody w Konkursie będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

 10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród u Organizatora, Konkurs ulega automatycznemu zakończeniu.

 11. Informacja o wyczerpaniu Puli Nagród u Organizatora na oficjalnym profilu w Serwisie.

 12. Powołana przez Organizatora Komisja, składająca się z trzech do pięciu osób wyznaczonych przez Organizatora, dokona w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu wyboru Zgłoszeń, a następnie przyzna jego autorom – Uczestnikom Konkursu, Nagrody, w ilości odpowiadającej Puli Nagród.

§6

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zamieszczenie Zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu w serwisie społecznościowym – Facebook jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że:
  a) jest on autorem Zgłoszenia oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Zgłoszenia, które zamieszcza,
  b) jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,
  c) przysługujące mu prawa majątkowe i niemajątkowe do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
  d) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze Zgłoszenia,
  e) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie ze Zgłoszenia.

 1. Zgłaszając swój udział w Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z taką organizacją umowy, na mocy, której ta organizacja mogłaby nabyć prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia, lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby nabyć prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia, lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

 2. Zgłoszenia zamieszczane przez Uczestników Konkursu nie mogą naruszać jakiegokolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

 3. Zgłoszenia zamieszczane przez Uczestników Konkursu nie mogą zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych. Zgłoszenia nie mogą zawierać reklamy ukrytej. Przez reklamę ukrytą rozumie się w szczególności umieszczenie w Zgłoszeniu nazwy, znaków towarowych lub logo produktów jakiegokolwiek przedsiębiorcy za wyjątkiem Organizatora, a także utrwalenie ich etykiety, cech lub rozpoznawalnego opakowania.

 4. Zamieszczone przez Uczestników Konkursu Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów określonych w Regulaminie nie wezmą udziału w Konkursie.

 5. Zamieszczając Zgłoszenie w serwisie społecznościowym Facebook Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zgłoszenia w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie, w tym na Stronie Internetowej.

 6. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika Zgłoszenia w serwisie społecznościowym Facebook zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik publikuje, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na Stronie Internetowej – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  c) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
  d) eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  f) wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej.

 1. Z chwilą wydania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, Organizator nabywa bez ograniczeń czasowych i terytorialnych od Uczestnika Konkursu, któremu została przyznana Nagroda w Konkursie, majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, które zostało nagrodzone, na polach eksploatacji istniejących w chwili utrwalenia utworu, w tym obejmujących:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia: wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci komputerowej (Intranetu) lub Internetu, bez ograniczeń co do ilości takich jednostek, a także prawo do produkcji lub zlecania podmiotom trzecim produkcji wyrobów na podstawie utworów,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie utrwalono: wprowadzanie do obrotu, w tym sprzedaż, a także użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, a także prawo do wprowadzania do obrotu, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, dzierżawy wyrobów wyprodukowanych na podstawie Zgłoszenia,
  c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia lub produktów powstałych na podstawie Zgłoszenia w sposób inny niż określony powyżej: publiczne lub niepubliczne przedstawienie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne lub niepubliczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także publikacja we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym Internecie, Intranecie, prasie oraz w innych publikacjach, w tym publikacjach i materiałach informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych.

 1. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia, Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana Nagroda w Konkursie, przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym rozporządzania i korzystania z opracowań Zgłoszenia z prawem Organizatora do udzielania licencji dalszych oraz zgód dalszych na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zgłoszenia.

 2. Przeniesienie przez Uczestnika Konkursu, któremu została przyznana Nagroda w Konkursie, autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zgłoszenia nie jest nieodpłatne, a ekwiwalent wynagrodzenia stanowi przyznana Uczestnikowi Konkursu Nagroda.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłana drogą elektroniczną na adres Organizatora: ul. Krasińskiego 39/3, 01-784 Warszawa w trakcie trwania Konkursu lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 5. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

§8

DANE OSOBOWE

 1. Dla wzięcia udziału w Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu lub reklamacji przez Organizatora.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.) w celu organizacji Konkursu, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Administrator jako przetwarzający dane osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. Administrator oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 3. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 36-39a ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia. Organizator zastrzega możliwość wysyłania do Uczestników informacji handlowych, dotyczących produktów Organizatora drogą elektroniczną (e-mail), pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.laviemag.pl

 2. Udział w Konkursu jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniem przez Uczestnika.

 3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Konkursu lub odstąpienia od udziału w tej Konkursu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

  Warszawa, dnia 10.03.2017 r.